Deklaracja bezstronności

Deklaracja bezstronności

Kierownictwo Swiss Cert Sp. z o.o. zapewnia, że rozumie znaczenie bezstronności
i jednakowego dostępu do procesów prowadzonej przez siebie certyfikacji systemów, wyrobów, osób i gwarantuje obiektywność swojej działalności w tym zakresie, a w szczególności deklaruje, że podejmuje niezbędne działania, aby:

Podstawowe wartości SwissCert
  • zapewnić niezależne, obiektywne i bezstronne, zaangażowanie całego personelu, który nie ulega naciskom handlowym, finansowym i innym,
  • ponosić odpowiedzialność za bezstronność prowadzonych działań,
  • podejmować decyzje na podstawie uzyskanych obiektywnych dowodów bez wpływu na te decyzje innych interesów lub innych stron,
  • utrzymywać w poufności wszelkie zastrzeżone informacje o naszych klientach,
  • zdywersyfikować sposoby pozyskiwania klientów,
  • identyfikować i analizować potencjalne konflikty interesów oraz podejmować działania eliminujące lub minimalizujące takie zagrożenia,
  • nie oferować ani nie świadczyć usług konsultacyjnych w zakresie systemów zarządzania, nie prowadzić auditów wewnętrznych u swoich klientów, nie podzlecać auditów u swoich certyfikowanych klientów, nie oferować swoich usług w powiązaniu z organizacją konsultującą, nie prowadzić szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu Swiss Cert jako jednostki bezstronnej i niezależnej,
  • personel, który jest zaangażowany w działalność certyfikacyjną, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny, działał całkowicie bezstronnie, nie ulegał naciskom handlowym, finansowym i innym,
  • rezygnować z prowadzenia procesów certyfikacji osób, jeśli istniejący konflikt interesów nie będzie możliwy do usunięcia.

Swiss Cert sp. z o.o. wymaga od personelu  i wszystkich swoich współpracowników ujawnienia każdej sytuacji, o której on wie, że może stanowić dla niego lub dla Swiss Cert  sp. z o.o. konflikt interesów, zagrozić bezpieczeństwu bezstronności i poufności uzyskanych danych.

Kierownictwo Swiss Cert sp. z o.o. zapewnia niezbędne zasoby dla zapewnienia realizacji złożonej deklaracji.

Kraków, dnia 3 stycznia 2020 roku

SwissCert

Ulica Malborska 65
30-646 Kraków