Polityka jakości

Polityka jakości

Swiss Cert Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania organizacji dostępną  dla wszystkich Klientów, których działalność mieści się w zakresie akredytacji.

Mając na uwadze spełnienie oczekiwań Klientów przyjęliśmy następujące cele, do których konsekwentnie dążymy, tj.:

  • sprawne przeprowadzenie procesu certyfikacji zgodnie z dokumentami odniesienia (norm, wymagań prawnych, wymagań własnych oraz wymagań Klientów),
  • rozwój i doskonalenie systemu Zarządzania w Swiss Cert Sp. z o.o. zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami,
  • systematyczne budowanie dobrego wizerunku Swiss Cert sp. z o.o.,
  • promowanie standardów w środowiskach biznesowych i nie tylko.

Nasze cele realizujemy dzięki:

  • wysokiej etyce zawodowej, bezstronności i odpowiedzialności personelu i wszystkich naszych współpracowników,
  • zachowaniu poufności informacji personelu i wszystkich naszych współpracowników uzyskanych od naszych Klientów,
  • podnoszeniu kwalifikacji pracowników i kształtowaniu postaw auditorów związanych z procesem certyfikacji,
  • dostępności naszych usług, oraz sprawnej organizacji działalności certyfikacyjnej,
  • dokumentowaniu działań zgodnie z przyjętymi w systemie zarządzania zasadami.

Odpowiedzialność za osiąganie przyjętych celów spoczywa na wszystkich pracownikach i auditorach zaangażowanych w proces certyfikacji.

Polityka jakości jest zrozumiała, wdrożona i stale utrzymywana pozwalając realizować wyznaczone cele.

Kraków, dnia 11 grudnia 2018 roku

SwissCert

Ulica Malborska 65
30-646 Kraków