Wymagania ISO 9001:2015

Wymagania ISO 9001:2015

Znowelizowana norma ISO 9001:2015 jest dużo bardziej elastyczna w zakresie wymagań wobec organizacji niż jej poprzedniczka z 2008 roku. Wejście nowej normy w 2015 roku dało organizacjom impuls i powody do ulepszenia swojego systemu jakości. Niektórzy zdecydowali się pozostać przy ówczesnym stopniu udokumentowania systemu. Inni skorzystali z okazji i zredukowali zakres dokumentacji. Mogło się tak stać głównie za sprawą wprowadzonego nowego pojęcia „udokumentowanej informacji” zamiast dotychczasowych „zapisów”, rozumianych najczęściej jako wyniku wypełnienia konkretnego formularza.

Zakres wymagań ISO 9001:2015

Chcąc opisać zakres wymagań ISO 9001:2015 warto rozpocząć od samej struktury normy. Obecnie nawet ona oparta jest na promowanym przez ISO podejściu PDCA, innymi słowy kołem Deminga. Pierwsze rozdziały normy dotyczą planowania systemu jakości, kolejne realizacji działań, następnie sposobów weryfikacji i walidacji, a na końcu kwestii doskonalenia i standaryzacji.

Listę wymagań w normie otwiera kwestia potrzeby opracowania kontekstu (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz zrozumienia przez organizację potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych. Następnie wymagane jest, aby organizacja określiła zakres swojego systemu jakości. Sercem systemu
są procesy, jakie realizowane są w organizacji, które powinny zostać ustanowione, wdrożone, utrzymywane i ciągle doskonalone. W dalszej części normy opisano wymagania związanie z przywództwem i zaangażowaniem, orientacją na klienta oraz polityką jakości, która pełni funkcję między innymi publicznej deklaracji kierownictwa, precyzującej podejście do jakości. Kolejne rozdziały normy odnoszą się bezpośrednio do sposobu realizacji procesów: planowania (z naciskiem na działania związane z ryzykiem i szansami), a także celami jakościowymi, wsparciem (zasobami),
działań operacyjnych, oceny efektów działania oraz doskonalenia.

Lista wymagań wydaje się być długa, ale jest ona jednocześnie standardem sprawdzonym przez tysiące organizacji na całym świecie, przez co jest uniwersalna i sprawdzona.

SwissCert

Ulica Malborska 65
30-646 Kraków